Horizon – Máy Toàn Đạc Điện Tử – Máy Kinh Vĩ Điện Tử – Máy Thủy Chuẩn

Các sản phẩm Horizon hiện có ở SUJCOM

Horizon Total Stations – Máy Toàn Đạc Điện Tử


HORIZON HTS-580 Series
HTS-582GX, HTS-585GX, HTS-582RX
HTS-585RX, HTS-582, HTS-585

Horizon Theodolites – Máy Kinh vĩ Điện Tử

HORIZON HLT series Laser Theodolite
HLT-02, HLT-05, HLT-10
HORIZON ET series Electronic Theodolite
ET 1002, ET 1002A, ET 1005, ET 1005A

Horizon Automatic Levels – Máy Thủy Chuẩn Tự Động


HORIZON 3000 Series Automatic Levels
3025, 3028, 3032

HORIZON 4000 Series Automatic Levels
4032, 4024