Chuyển Giao CN

Tài liệu hướng dẫn chuyển giao công nghệ

1. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử LEICA:

* Hướng dẫn sử dụng trút số liệu máy Leica:

* Hướng dẫn sử dụng nhanh máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 250M:

* Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử Leica TC\TCR: 300 series:

* Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử Leica TC\TCR: 403, 405, 407:

* Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử Leica TPS: 800:

* Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử Leica TS02 Version 1:

* Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử Leica TS09 Version 1:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS02-TS06-TS09 Version 2:


2. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử GEOMAX:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử GEOMAX:

* Hướng dẫn sử dụng máy thủy chuẩn điện tử GEOMAX:


3. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử NIKON:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 302:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon NPL 302:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 502:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon NPL 522:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 652:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon NPL 632:


4. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử SOKKIA:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 530R, 630R:


5. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử HORIZON:

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử HTS580 Horizon:


6. Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS:

* Hướng dẫn sử dụng máy GPS V Garmin:

* Hướng dẫn sử dụng máy GPS GPS 76CSX Garmin:

* Hướng dẫn cài đặt VN 2000 cho GPS cầm tay:


7. Hướng dẫn sử dụng Bộ đàm:

* ICOM V8.            * ICOM V82.

* KENWOOD TH-K2AT/ E/ ET & TH-K4AT/ ES